Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Conf. dr. ing. Mihai Bogdan
 

e-mail: mihai.bogdan@ulbsibiu.roweb: https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/mihaibogdan/cvoffice: IM209

Curriculum vitae
Europass
 
Conferențiar universitar Mihai BOGDAN
 
 
Informaţii personale
 
Nume / Prenume
Bogdan Mihai
Adresă(e)
6, Șteflești, 550308, Sibiu, Romania
Telefon(oane)
 
Mobil: 0724548010
 
Fax(uri)
 
E-mail(uri)
 
 
Naţionalitate(-tăţi)
Română
 
 
Data naşterii
13.09.1960
 
 
Sex
masculin
 
 
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Conferențiar universitar doctor inginer
 
 
Experienţa profesională
 
Perioada
2001-prezent
Funcţia sau postul ocupat
Conferențiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale
-Susținere cursuri, seminarii, laborator, proiect: Măsurări electrice și electronice, Instrumentație virtuală, Senzori inteligenți și sisteme distribuite de măsură, Electrotehnică și Electronică
-Coordonator lucrări de diplomă
-Activități de cercetare și publicare
-Membru în Comisii Licență
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu/ Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educație
Perioada
2004-2008
Funcţia sau postul ocupat
Prodecan al Facultății de Inginerie
Activităţi şi responsabilităţi principale
Activitatea de cercetare științifică a facultății
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu/ Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educație
Perioada
1996-2001
Funcţia sau postul ocupat
Șef de lucrări universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale
-Susținere cursuri, seminarii, laborator, proiect: Măsurări electrice, Electrotehnică
-Coordonator lucrări de diplomă
-Activități de cercetare și publicare
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu/ Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educație
Perioada
1995-2000
Funcţia sau postul ocupat
Doctorand
Activităţi şi responsabilităţi principale
Doctorat în Inginerie Electrică. Titlul Tezei: “Cercetări privind dezvoltarea tehnicilor de analiză şi prelucrare numerică a semnalelor în sisteme energetice”
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea "Tehnică" Cluj-Napoca / Str.C.Daicoviciu, nr.15, Cluj-Napoca, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educație
Perioada
1992-1996
Funcţia sau postul ocupat
Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale
-Susținere seminarii, laborator, proiect: Măsurări electrice, Electrotehnică
-Activități de cercetare și publicare
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu/ Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educație
Perioada
1985-1992
Funcţia sau postul ocupat
Inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale
Întreținere și reparații mașini unelte
Numele şi adresa angajatorului
Intreprinderea Independența Sibiu, Str. Ocnei, nr.33, Sibiu, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Utilaje tehnologice pentru industria metalurgică și pentru industria miniera
 
 
 
 
Limba(i) maternă(e)
Română
 
 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
 
Autoevaluare
 
Înţelegere
Vorbire
Scriere
Nivel european (*)
 
Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
Exprimare scrisă
Engleză
 
C1
 
C1
 
B1
 
B1
 
B1
 
 
Aptitudini şi competenţe personale
 
 
 
Competenţe şi abilităţi sociale
-Competenţe de comunicare şi competențe organizatorice dobândite în urma experienţei didactice și ca membru în diferite comisii.
-Capacitate de consiliere pe probleme educative dobândită în urma experenței activității de tutoriat.
- Evitarea si aplanarea situaţiilor conflictuale
 
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Spirit de echipa; Răbdare; Punctualitate
 
 
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini tehnice cu privire la întreţinerea şi repararea echipamentelor electrice ale
mașinilor unelte, precum și a altor instalații electrice, dobândite în perioada activării ca inginer de întreținere (mentenanță) la Independența Sibiu.
 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
-Cunostiinte operare Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
-Proiectare asistată de calculator, în mediul de programare grafică LabVIEW
 
 
 
 
Alte competenţe şi aptitudini
Hobby: Jucător de Bridge și Șah
 
 
Permis(e) de conducere
Categoria B
 
 
Informaţii suplimentare
Referințe:
 
        I. CĂRŢI DE SPECIALITATE
1.        Bogdan, M., Analiza şi Prelucrarea Numerică a Semnalelor din Sistemele Electroenergetice, ISBN 973-9358-38-1, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2000.
2.        Bogdan, M., Măsurări electrice, ISBN 973-651-932-5, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2004.
3.        Bogdan, M., Introducere în Ingineria Electrică, ISBN 978-973-739-683-9, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2008.
 
        II. ARTICOLE ȘTIINȚIFICE
4.        Bogdan, M., Virtual instrument, for frequency measurement and spectral analysis, Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol.4, Nr.1, 2011, ISSN 1844 - 6035, University of Oradea Publisher, 2011.
5.        Bogdan, M., Study Of Power In Single Phase AC Circuit Using LabVIEW Virtual Instruments, Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol.4, Nr.1, 2011, ISSN 1844 - 6035, University of Oradea Publisher, 2011.
6.        Mitran, R., Bogdan, M., Bechet, P., A Novel Algorithm for Frequency Hopping Detection, International Journal of Research and Reviews in Computer Science, (IJRRCS) Vol. 2, No. 2, April 2011, ISSN: 2076-0930. http://scholarlyexchange.org/ojs/index.php/IJRRCS/article/viewFile/7967/5707
7.        Bogdan M., Using NI USB-6008 DAQ device, for frequency and spectral measurement, Acta Universitatis Cibiniensis-Technical series, Vol. LXI, ISSN 1583-7149, Sibiu, 2010. http://web.ulbsibiu.ro/vlad.sava/pdf/acta/acta_LXI.pdf
8.        Bogdan M., Electrical Power Measurement Using LabVIEW Virtual Instruments, Acta Universitatis Cibiniensis-Technical series, Vol. LXI, ISSN 1583-7149, Sibiu, 2010. http://web.ulbsibiu.ro/vlad.sava/pdf/acta/acta_LXI.pdf
9.        Bogdan, M., Measurement experiment, using NI USB-6008 data acquisition, Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol.2, Nr.1, 2009, ISSN 1844-6035, University of Oradea Publisher, 2009.
10.     Bogdan, M., Sampling rate and aliasing on a virtual laboratory, Journal of Electrical and Electronics Engineering, Vol.2, Nr.2, 2009, ISSN 1844-6035, University of Oradea Publisher, 2009.
11.     Bogdan, M., Panu M, Viorel A, Teaching data acquisition on a virtual laboratory, 4thBalkan Region Conference on Engineering Education & MSE, ISSN 1843-6730, 12-14 Iulie, Sibiu, 2007 fiind, de asemenea, selectata spre publicare in Academic Journal of Manufacturing Engineering, numarul 2/2007, Editura Politehnica, ISSN: 1583-7904, Timisoara, 2007.
12.     Viorel Alina, Panu M., Bogdan M., Influence Of The Torque And Rated Power On The Transverse Flux Motors Power Factor, For Futures Engineers, sielmen 2005, 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTROMECHANICAL AND POWER SYSTEMS, October 6-8, 2005, Chisinau, Republic of Moldova, Editura PIM, ISBN GEN: 973-716-208-0, p.892-895, 2005.
13.     Bogdan, M., Vintan, M., Experimental measurement of the time constant of a thermistor, Proceedings of the 5TH International Power Systems Conference , ISBN 1582-7194, Timisoara, November 6-7, 2003.