Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 
Conf. dr. ing. Rodica Baciu
 

e-mail: rodica.baciu@ulbsibiu.roweb: office: IM310

1 - Date personale
 • Data şi locul naşterii: 24 iunie 1963, Sibiu
 • Starea civilă: căsătorită (numele inaintea casatoriei: Telcean), un copil
 • Adresa acasă: Str. Ceferiştilor, nr. 33, Sibiu-550291
 • Tel. 0269-23.48.75 (acasă), 0269-216062/ int.461 (serviciu), Fax 0269-212716
2 - STUDII
 • 1970 - 1978: Studii elementare şi gimnaziale în Sibiu
 • 1978 - 1982: Liceul de matematică - fizică "Gheorghe Lazăr", Sibiu. Media anilor de studiu: 9,47. Media bacalaureat: 9,33 (nouă treizeci şi trei). Seria şi numărul diplomei: A 56936.
 • 1982 - 1987: Absolventă promoţia 1987 a Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea de Automatică, secţia Calculatoare, cu diplomă de inginer în profilul electric, specializarea “Automatizări şi Calculatoare”, cu nota 10 (zece) la examenul de diplomă. Seria şi numărul diplomei:E 6231. Media generală a anilor de studii 9,37 (nouă treizeci şi şapte).
 • 1995: Definitivat în învăţămţnt, nota 10 (Certificat Nr. 19117 / 14.11.1995).
 • 1996 - 2002: Doctorat în domeniul "Inginerie Industrială", la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Graţian Şteţiu. Tema tezei de doctorat: “Asupra fiabilităţii sistemelor de calcul în instruirea asistată”. Seria şi numărul diplomei de doctor: C 0000028.
3 - EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
 • 1987 - 1992: inginer specialist diagnoză, la S.I.R.E.C.A. (Secţia de Întreţinere şi Reparaţii Echipament de Calcul şi Automatizări a Centrului de Calcul al Centralei de Articole Casnice Bucureşti), filiala Sibiu, secţia "Microcalculatoare"- specializare testare/diagnosticare microcalculatoare (CUB-Z, Junior) şi terminale construite cu microprocesorul Z80 (VDT 52S, VDT 240).
 • 1992 - 1996: lector, Institutul Militar de Transmisiuni “Decebal” din Sibiu, Secţia de formare Maiştrii Militari de Tehnică de Calcul, Catedra de Tehnică de Calcul (post ocupat prin concurs, media 10), disciplinele: Structuri de calculatoare, Repararea tehnicii de calcul, Măsurători electrice, Teleinformatică, Echipamente periferice.
 • 1996 - 1997: inginer de sistem, firma S.C. Grafik S.R.L. Sibiu.
 • 1997 - 1998: profesor de informatică, grad definitivat, liceul “Samuel Brukenthal” din Sibiu şi Grupul Şcolar Energetic-Sibiu.
 • 1997 - 1998: profesor de informatică, grad definitivat, Centrul Educaţional “Fiatest” Bucureşti, filiala Sibiu (cu contract de colaborare).
 • 1997 - 1998: cadru didactic asociat (şef lucrări), Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare şi Automatizări (disciplina: Sisteme de prelucrare grafică).
 • 1998 - prezent: şef de lucrări, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare şi Automatizări, disciplinele: “Sisteme de prelucrare grafică”, "Programare în limbaje de asamblare” (Decizia ULBS nr. 374/29.10.1999).
4 - ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ:
 • Publicarea a 4 articole ştiinţifice în volume de conferinţe internaţionale (Anglia, Grecia, Ungaria) dintre care unul[11] la o conferinţă organizată sub egida ACM.
 • Publicarea a 8 articole ştiinţifice în volume de conferinţe internaţionale organizate în România.
 • Publicarea a 11 articole ştiinţifice în ţară, în reviste de specialitate, anale, buletine ştiinţifice universitare şi volume de conferinţe naţionale.
 • Publicarea a două monografii ştiinţifice de specialitate, în ţară ("Sisteme de prelucrare grafică"[2b).7] apărută în Editura Albastră (Grupul Microinformatica), Cluj-Napoca, 1999 şi "Programarea aplicaţiilor grafice 3D”[2b).8], prevăzută în planul editorial pe anul 2004 la Editura Albastră (Grupul Microinformatica), Cluj-Napoca), fiecare cu câte un tiraj de 500 de exemplare.
 • Publicarea unei cărţi de specialitate, în ţară (“Proiectarea aplicaţiilor de tip Help sub Windows” [2b).6], Editura Microinformatica, Cluj-Napoca, 1996) într-un un tiraj de 2000 de exemplare.
 • Publicarea a 2 cursuri universitare (“Programarea în limbaje de asamblare”-note de curs pentru uzul studenţilor, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, 2000 [2a).2], curs revizuit, adăugit şi reeditat în 2003, respectiv 2004 la Editura Alma Mater [2a).3, 2a).4] şi “Programarea aplicaţiilor grafice”-note de curs pentru uzul studenţilor, Editura Alma Mater, 2004 [2a).5]) şi a unui curs pentru maiştrii militari de tehnică de calcul (“Bazele construcţiei tehnicii de A.C.T” [2a).1]).
 • 2 granturi naţionale: 1) un grant educaţional naţional: C.N.F.I.S., 3-ME-2-0105, buget total: 58100$ [4.1] 2) un grant pentru cercetare ştiinţifică: ANSTI 2000 – Nr. contract: 6229 (B8) / 10.11.2000, buget total: 20.000.000 lei. [4.2]
5 - APARTENENŢA LA SOCIETĂŢI / ASOCIAŢII ŞTIINŢIFICE:
 • Membră a "British Egineering Education Society" din anul 2000.
 • Membră a organizaţiei ACM din anul 2003.
 • ACM SIGCHI Romania
6 - CITĂRI LA NIVEL NAŢIONAL:
 • Lucrarea “Sisteme de prelucrare grafică” [3] este citată în monografia “Grafica în realitatea virtuală”, apărută la Editura Tehnică, Bucureşti, 2000, autoare: prof. univ. dr.ing. Felicia Ionescu.
7 - LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:
 • Engleză (scris, citit, vorbit);
 • Rusă (scris, citit).
8 - DOMENII DE INTERES:
 • Programarea aplicaţiilor grafice
 • Modelarea obiectelor 3D în aplicaţiile grafice a
 • E-learning
 • Interacţiunea om-calculator.
9 - Observaţii:
 • Referinţele din prezentul memoriu de activitate se fac spre lista lucrărilor ştiinţifice