Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Specializarea CALCULATOARE

Admitere ULBS

Informații despre programul de licență:

Înființat în anul: 1986
Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă la zi
Modalitate de admitere: Admiterea se realizează prin examen scris, de tip grilă, la proba Matematică
Durata Studiilor: 4 ani
Titlul absolventului: inginer
Limbă predare: Română

Misiune:

Misiunea acestei specializări este de a pregăti specialiști de nivel universitar în domeniul științei și ingineriei calculatoarelor, capabili să facă fată provocărilor „societății informaționale”.
Această misiune se reflectă în planul de învățământ și urmărește formarea studenților ca viitori specialiști în cadrul profilului “Calculatoare”..

Obiective:

  • Pregătirea absolvenților acestei specializări pentru integrarea pe piața muncii în domeniul IT și automotive prin dobândirea de cunoștințe pentru proiectarea, modelarea și analiza inginerească a sistemelor de calcul
  • Utilizarea paradigmele de programare în implementarea algoritmilor, schemelor și protocoalelor folosite precum și identificarea, înțelegerea și utilizarea componentelor hardware și a protocoalelor de comunicație dintre acestea.
  • Analiza, înțelegerea si proiectarea sistemelor de inteligență artificială.
  • Integrarea cât mai ușoară pe piața muncii prin efectuarea de stagii de practică în anul II și anul III de studiu în cadrul companiilor de profil.

 

Competențe:

  • Operarea cu fundamente științifice, inginerești și ale informaticii.
  • Proiectarea componentelor hardware, software și de comunicații
  • Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei calculatoarelor.
  • Îmbunătățirea performantelor sistemelor hardware, software si de comunicați
  • Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor hardware, software și de comunicații
  • Proiectarea sistemelor inteligente

 

Oportunităţi de afirmare:

Oferta socială a specializării „Calculatoare” devine din ce în ce mai bogată datorită firmelor de prestigiu din zonă care oferă locuri de muncă pentru absolvenții acestei specializări. Perspectivele favorabile ale specializării sunt întărite de evoluția economică favorabilă a Sibiului, în special pentru domeniul TIC.

Apariția multitudini de agenți economici pe domeniul IT și automotive în zona Sibiului oferă numeroase oportunități de dezvoltare profesională pentru absolvenții acestui program de studiu. De aceea programul beneficiază de susținerea materială și profesională a companiilor locale prin dotarea laboratoarelor în care îşi desfăşoară activitatea sutdenţii acestei specializaări.

Absolvenții specializării Calculatoare pot urma cursurile la toate programele de masterat oferite de Facultatea de Inginerie

Discipline studiate:

Anul I
1.1 Limbaje de programare
1.2 Analiză matematică
1.3 Informatică aplicată
1.4 Algebră liniară
1.5 Fizică
1.6 Bazele programării calculatoarelor
1.7 Limba engleză 1
1.8 Limba germană 1
1.9 Educaţie fizică şi sport
2.1 Structuri de date şi algoritmi
2.2 Matematici speciale
2.3 Electrotehnică
2.4 Metode numerice
2.5 Proiectare logica
2.6 Tehnici de comunicare profesională
2.7 Limba engleză 2
2.8 Limba germană 2
2.9 Educaţie fizică şi sport
Anul II
3.1 Analiza algoritmilor
3.2 Programare orientată pe obiecte
3.3 Dispozitive electronice şi electronică analogică
3.4 Programare in limbaj de asamblare
3.5 Teoria sistemelor
3.6 Teoria probabilităților și statistică matematică
3.7 Limba engleză 3 (opt.)
3.8 Limba germană 3 (opt.)
3.9 Educaţie fizică şi sport
4.1 Paradigme de programare
4.2 Sisteme de intrare - iesire si echipamente periferice
4.3 Grafică asistată de calculator
4.4 Programare WEB /
4.5 Electronica digitala
4.6 Măsurători electronice, senzori şi traductoare
4.7 Limba engleză 4 (opt.)
4.8 Limba germană 4 (opt.)
4.9 Educaţie fizică şi sport
4.10 Practică de domeniu
Anul III
5.1 Calculatoare numerice
5.2 Reţele de calculatoare
5.3 Limbaje formale şi automate
5.4 Baze de date
5.5 Inginerie software
5.6 Limbaje de descriere hardware
6.1 Arhitectura sistemelor de calcul
6.2 Sisteme cu microprocesoare
6.3 Sisteme de operare
6.4 Inteligenţă artificială
6.5 Proiectarea bazelor de date
6.6 Proiectarea asistată de calc. a modulelor electronice (opt.)
6.7 Regasirea informatiei (opt)
6.8 Economia firmei (opt)
6.9 Marketing industrial (opt)
6.10 Practică de specialitate
Anul IV
7.1 Simularea și optimizarea arhitecturilor de calcul
7.2 Prelucrarea imaginilor
7.5 E-Commerce (aleg.)
7.6 Invatare automata (aleg.)
7.7 Interactiunea om-calculator (aleg.)
7.8 Procesarea semnalelor (aleg.)
7.9 Securitatea datelor (aleg.)
7.10 Elemente de informatica mobila(aleg.)
8.1 Arhitecturi de calcul avansate
8.2 Algoritmi paraleli şi distribuiţi
8.3 Testarea sistemelor de calcul
8.7 Fiabilitate software
8.8 Sisteme multimedia
8.9 Aplicatii integrate pentru intreprinderi
8.10 Microcontrollere
8.4 Elaborarea Proiectul de diplomă
8.5  Practică pentru Proiectul de Diplomă
 

 Planurile  de învăţământ complete pentru specializarea CALCULATOARE