Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Specializarea: Tehnologia Informaţiei

Admitere ULBS

Informații despre programul de licență:

Înființat în anul: 2005
Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă la zi
Modalitate de admitere: Admiterea se realizează prin examen scris, de tip grilă, la proba Matematică
Durata Studiilor: 4 ani
Titlul absolventului: inginer
Limbă predare: Română

Misiune:

Misiunea programului de studiu Tehnologia Informației din cadrul Departamentului de Calculatoare şi Inginerie Electrică se rezumă la formarea de specialiști într-un domeniu industrial de top, bazată pe o curricula academica modernă, în concordanță cu curriculele de la specializări asemănătoare din tară și străinătate adaptată nevoilor de pe piața muncii. În cadrul acestui program de studiu accentul este pus pe dobândirea de competenţe profesionale în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informatiei.

Obiective:

 • Dobândirea cunoștințelor fundamentale din domeniul de studiu calculatoare/tehnologia informației, care să asigure înțelegerea, aplicarea şi crearea de noi cunoștințe în activitatea inginereasca din domeniu;
 • Dobândirea cunoștințelor inginerești de bază în specialitatea tehnologia informației, care să permită utilizarea metodelor moderne de analiză/sinteză ale informaticii, exploatarea/gestionarea corespunzătoare a sistemelor electronice de prelucrare şi de transmitere a informației
 • Familiarizarea absolvenților cu cele mai noi realizări hardware/software existente în practica:
 • Analiza/proiectarea sistemelor de calcul pe partea de hardware;
 • Utilizarea mediilor şi tehnologiilor de programare sau proiectare software;
 • Proiectarea şi exploatarea bazelor de date;
 • Implementarea şi utilizarea rețelelor de calculatoare, a tehnicilor de comunicație și securitatea acestora;
 • Elaborarea și administrarea de aplicații online;
 • Dobândirea de cunoștințe referitoare la managementul financiar al proiectelor din domeniul tehnologiei informației;
 • Dobândirea cunoștințelor din domenii conexe tehnologiei informației, care sunt necesare desfășurării unei activități de înalt profesionalism în practica inginereasca;
 • Dobândirea de competente de comunicare eficientă şi lucrul în echipă, inclusiv prin utilizarea unei limbi străine (lb. engleză sau lb. germană), pe subiecte proprii domeniului tehnologia informației;
 • Asigurarea necesarului de specialiști în tehnologia informației pentru unitățile economice din zonă şi nu numai, capabili de a se adapta schimbărilor rapide tehnologice care vor avea loc în viitor;
 • Crearea condițiilor adecvate pentru cooperarea cu alte universități sau instituții, respectiv unități economice de profil din tara şi străinătate, în vederea promovării şi valorificării rezultatelor activităților de cercetare-inovare;
 • Asigurarea pregătirii necesare pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II (master).

 

Competențe:

 • Operarea cu fundamente științifice, inginerești și ale informaticii.
 • Proiectarea componentelor hardware, software și de comunicații
 • Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei calculatoarelor.
 • Îmbunătățirea performantelor sistemelor hardware, software si de comunicați
 • Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor hardware, software și de comunicații
 • Proiectarea sistemelor inteligente

 

Oportunităţi de afirmare:

Oferta socială a specializării „Tehnologia Informaţiei” devine din ce în ce mai bogată datorită firmelor de prestigiu din zonă care oferă locuri de muncă pentru absolvenții acestei specializări. Perspectivele favorabile ale specializării sunt întărite de evoluția economică favorabilă a Sibiului, în special pentru domeniul IT.

Apariția multitudini de agenți economici pe domeniul IT și automotive în zona Sibiului oferă numeroase oportunități de dezvoltare profesională pentru absolvenții acestui program de studiu. De aceea programul beneficiază de susținerea materială și profesională a companiilor locale prin dotarea laboratoarelor în care îşi desfăşoară activitatea sutdenţii acestei specializaări.

Absolvenții specializării Tehnologia Informaţiei pot urma cursurile la toate programele de masterat oferite de Facultatea de Inginerie.

Discipline studiate:

Anul I
1.1 Limbaje de programare
1.2 Analiză matematică
1.3 Informatică aplicată
1.4 Algebră liniară
1.5 Fizică
1.6 Bazele programării calculatoarelor
1.7 Limba engleză 1 (opt.)
1.8 Limba germană 1 (opt.)
1.9 Educaţie fizică şi sport
2.1 Structuri de date şi algoritmi
2.2 Matematici speciale
2.3 Electrotehnică
2.4 Metode numerice
2.5 Proiectare logica
2.6 Tehnici de comunicare profesională
2.7 Limba engleză 2 (opt.)
2.8 Limba germană 2 (opt.)
2.9 Educaţie fizică şi sport
Anul II
3.1 Proiectarea algoritmilor
3.2 Programare orientată pe obiecte
3.3 Dispozitive electronice şi electronică analogică
3.4 Programare in limbaj de asamblare
3.5 Teoria sistemelor
3.6 Teoria probabilităților și statistică matematică
3.7 Limba engleză 3 (opt.)
3.8 Limba germană 3 (opt.)
3.9 Educaţie fizică şi sport
4.1 Proiectare software
4.2 Sisteme de intrare - iesire si echipamente periferice
4.3 Grafică asistată de calculator
4.4 Programare WEB /
4.5 Electronica digitala
4.6 Măsurători electronice, senzori şi traductoare
4.7 Limba engleză 4 (opt.)
4.8 Limba germană 4 (opt.)
4.9 Educaţie fizică şi sport
4.10 Practică de domeniu
Anul III
5.1 Calculatoare numerice
5.2 Reţele de calculatoare
5.3 Limbaje formale şi automate
5.4 Baze de date
5.5 Ingineria programelor
5.6 Limbaje de descriere hardware
6.1 Arhitectura sistemelor de calcul
6.2 Sisteme cu microprocesoare
6.3 Sisteme de operare
6.4 Inteligenţă artificială
6.5 Proiectarea bazelor de date
6.6 Sisteme CAD/CASE (opt.)
6.7 Sisteme de recunoaştere a formelor (opt)
6.8 Economia firmei (opt)
6.9 Marketing industrial (opt)
6.10 Practică de specialitate
Anul IV
7.1 Simularea și optimizarea arhitecturilor de calcul
7.2 Prelucrarea imaginilor
7.5 E-Commerce (aleg.)
7.6 Invatare automata (aleg.)
7.7 Interactiunea om-calculator (aleg.)
7.8 Procesarea semnalelor (aleg.)
7.9 Criptografie şi securitate informaţională(aleg.)
7.10 Instrumente pentru dezvoltarea programelor(aleg.)
8.1 Arhitecturi şi prelucrări paralele
8.2 Algoritmi paraleli şi distribuiţi (opt.)
8.3 Testarea sistemelor de calcul (opt.)
8.7 Sisteme tolerante la defecte
8.8 Sisteme de prelucrare grafică
8.9 Integrarea sistemelor informatice
8.10 Sisteme incorporate
8.4 Elaborarea Proiectul de diplomă
8.5  Practică pentru Proiectul de Diplomă
 

 Planul de învăţământ complet pentru specializarea TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI