Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Specializarea: Electronică Aplicată

Admitere ULBS

Informații despre programul de licență:

Înființat în anul: 2007
Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă la zi
Modalitate de admitere: Admiterea se realizează prin examen scris, de tip grilă, la proba Matematică
Titlul absolventului: Inginer
Durata Studiilor: 4 ani
Titlul absolventului: Inginer (B.Sc.)
Limbă predare: româna


Misiune:

Misiunea specializării “Electronică Aplicată” este de a pregăti absolvenţi care pot deţine ocupaţiile precizate în Ocupatii posibile COR şi care au competenţele stabilite în (_Competente_EA.docx). Obiectivele și rezultatele declarate ale învățării pentru specializarea Electronică Aplicată au în vedere în mod explicit: aspectele științifice/academice, angajabilitatea, dezvoltarea profesională și personală a studenților, abilități, deprinderi și cunoștințe generale și profesionale și integrarea acestora în cerințele profesiei și ale pieței muncii. Ocupaţiile şi competenţele stabilite sunt conforme cu documentele RNCIS (Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior).

Obiective:

 • Dobândirea cunoștințelor fundamentale din domeniul de studiu inginerie electronică, telecomunicații si tehnologii informaționale, care să asigure înțelegerea, aplicarea şi crearea de noi cunoștințe în activitatea inginerească din domeniu;
 • Dobândirea cunoștințelor inginerești de bază în specialitatea electronică aplicată, care să permită utilizarea metodelor moderne de analiză/sinteză, proiectarea/exploatarea/gestionarea corespunzătoare a sistemelor electronice de prelucrare şi de transmitere a informației;
 • Familiarizarea absolvenților cu cele mai noi realizări hardware/software existente în practică;
 • Analiza, proiectarea, utilizarea si mentenanta circuitelor electronice, sistemelor de prelucrare a semnalelor, sistemelor de comunicatii;
 • Dobândirea de cunoștințe referitoare la managementul financiar al proiectelor din domeniul ingineriei electronice;
 • Dobândirea cunoștințelor din domenii conexe ingineriei electronice care sunt necesare desfășurării unei activități de înalt profesionalism în practica inginerească;
 • Dobândirea de competențe de comunicare eficientă şi lucrul în echipă, inclusiv prin utilizarea unei limbi străine (lb. engleză sau lb. germană), pe subiecte proprii domeniului;
 • Asigurarea necesarului de specialiști în electronică pentru unitățile economice din zonă şi nu numai, capabili de a se adapta schimbărilor rapide tehnologice care vor avea loc în viitor;
 • Crearea condițiilor adecvate pentru cooperarea cu alte universități sau instituții, respectiv unități economice de profil din țara şi străinătate, în vederea promovării şi valorificării rezultatelor activităților de cercetare inovare;
 • Asigurarea pregătirii necesare pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II (master). 

Competențe:

 • Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele, instrumentaţia şi tehnologia electronică
 • Aplicarea metodelor de bază pentru achiziţia şi prelucrarea semnalelor
 • Aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de bază privitoare la arhitectura sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje şi tehnici de programare
 • Proiectarea şi utilizarea unor aplicaţii hardware şi software de complexitate redusă specifice electronicii aplicate
 • Aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de bază din: electronică de putere, sisteme automate, gestionarea energiei electrice, compatibilitate electromagnetică
 • Rezolvarea problemelor tehnologice din domeniile electronicii aplicate

 

Oportunităţi de afirmare:

Oferta socială a specializării „Electronică Aplicată” devine din ce în ce mai bogată datorită firmelor de prestigiu din zonă care oferă locuri de muncă pentru absolvenții acestei specializări. Perspectivele favorabile ale specializării sunt întărite de evoluția economică favorabilă a Sibiului.

Apariția multitudini de agenți economici p în zona Sibiului oferă numeroase oportunități de dezvoltare profesională pentru absolvenții acestui program de studiu. De aceea programul beneficiază de susținerea materială și profesională a companiilor locale prin dotarea laboratoarelor în care îşi desfăşoară activitatea sutdenţii acestei specializaări.

Absolvenții specializării Electronică aplicatăpot urma cursurile la toate programele de masterat oferite de Facultatea de Inginerie.

Discipline studiate:

Anul I
1.1 Analiză matematică
1.2 Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
1.3 Fizică
1.4 Informatică aplicată
1.5 Analiza şi sinteza circuitelor
1.6 Chimie
1.7 Limba engleză 1 (opt.)
1.8 Limba germană 1 (opt.)
1.9 Educaţie fizică şi sport
2.1 Matematici speciale
2.2 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
2.3 Grafică asistată de calculator
2.4 Bazele electrotehnicii I
2.5 Dispozitive electronice
2.6 Tehnici de comunicare
2.7 Limba engleză 2 (opt.)
2.8 Limba germană 2 (opt.)
2.9 Educaţie fizică şi sport
Anul II
3.1 Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
3.2 Circuite electronice fundamentale
3.3 Bazele electrotehnicii II
3.4 Semnale si sisteme
3.5 Instrumentatie electronică de măsură
3.6 Programare obiect-orientată
3.7 Limba engleză 3 (opt.)
3.8 Limba germană 3 (opt.)
3.9 Educaţie fizică şi sport
4.1 Programare in Matlab
4.2 Circuite integrate analogice
4.3 Circuite integrate digitale
4.4 Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice
4.5 Teoria transmisiunii informaţiei
4.6 Bazele sistemelor de achiziţii de date
4.7 Limba engleză 4 (opt.)
4.8 Limba germană 4 (opt.)
4.9 Educaţie fizică şi sport
4.10 Practică de domeniu

 
Anul III
5.1 Electronica de putere
5.2 Elemente de reglare şi control
5.3 Arhitectura microprocesoarelor
5.4 Limbaje de descriere hardware
5.5 Metode numerice 
5.6 Interfete și comunicatii de date
6.1 Maşini şi actionari electrice
6.2 Microcontrollere
6.3 Reţele de calculatoare
6.4 Instrumentaţie virtuală
6.5 Prelucrarea digitală a semnalelor
6.6 Electronică medicală
6.7 Practică de specialitate
Anul IV
7.1 Televiziune
7.2 Arhitectura sistemelor de calcul (opt.)
7.3 Procesarea numerică a imaginilor (opt.)
7.4 Modelarea și simularea sistemelor
7.5 Automatizari în electronica industrială
7.6 Surse de energie alternative
7.7 Testarea echipamentelor electronice (opt.)
7.8 Transmisia optica a informatiei (opt.)
8.1 Compatibilitate Electromagnetică
8.2 Retele neurale și sisteme fuzzy (opt.)
8.3 Inteligenţă Artificială (opt.)
8.4 Fiabilitatea sistemelor electronice (opt.)
8.5 Comunicatii mobile si prin satelit (opt.)s
8.6 Comunicare şi relaţii publice
8.7 Management (opt.)
8.8 Marketing (opt.)
8.9 Elaborarea Proiectului de diplomă
8.10 Practică pentru Proiectul de diplomă
 

Planurile de învăţământ complete penrtu specializarea ELECTRONICĂ APLICATĂ