Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Specializarea: Electromecanică

Admitere ULBS

Informații despre programul de licență:

Înființat în anul: 1986
Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă la zi
Modalitate de admitere: Admiterea se realizează prin examen scris
Durata Studiilor: 4 ani
Titlul absolventului: inginer
Limbă predare: Romana


Misiune:

Specializarea Electromecanică a aparut în cadrul Facultăţii de Inginerie din Sibiu în anul 1986, când s-a înfiinţat specializarea Electromecanică Tehnologică (subingineri). Ulterior, aceasta s-a dezvoltat şi a apărut specializarea Electromecanică ingineri seral, apoi ingineri zi (în anul universitar 1990-1991).
Misiunea specializarii Electromecanică este de a pregăti ingineri diplomaţi în această specializare, de mare importanţă în industria modernă. Se urmăreşte formarea inginerului capabil să se adapteze rapid cerinţelor economiei moderne de piaţă şi noilor tehnologii. Această cerinţă se reflectă în planul de învăţământ şi în colaborările pentru activitatea de practică şi urmareşte continua perfecţionare a activităţii didactice în vederea realizării misiunii enunţate mai sus.

Obiective:

Obiectivul principal vizat este obţinerea de specialişti cu bună pregătire profesională în specializarea respectivă. De asemenea, urmărim antrenarea studenţilor pe perioada de şcolarizare în activităţi de cercetare, în cadrul cercurilor ştiiţifice studenţeşti. Un alt obiectiv este dezvoltarea bazei materiale, pentru asigurarea unui proces de învăţământ modern şi pentru susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică.
Scopul final al activităţii depuse de către cadrele didactice şi de către studenţi este de a asigura o bună pregătire profesională absolvenţilor specializării Electromecanică. Aceştia trebuie să işi găsească un loc de muncă în domeniul pregătirii profesionale, în industrie sau în alte domenii economice, în judeţul Sibiu, în ţară, sau în Uniunea Europeană. Realitatea celor peste 30 de ani în care la Facultatea de Inginerie din Sibiu au fost pregatiţi specialişti electromecanici este că absolvenţii noștri s-au încadrat foarte bine şi foarte rapid în producţie, dovedind o bună pregătire profesională.

 

Competențe:

  • Aplicarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale de matematică, fizică, chimie specifice domeniului inginerie electrice.
  • Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor şi tehnologia informaţiei.
  • Aplicarea adecvată a cunoştinţelor privind conversia energetică, fenomenele electromagnetice şi
  • mecanice specifice convertoarelor statice, electromecanice, echipamentelor electrice şi acţionărilor
  • electromecanice.
  • Utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice şi a sistemelor de achiziţie de
  • date în sistemele electromecanice.
  • Automatizarea proceselor electromecanice.
  • Realizarea activităţilor de exploatare, întreţinere, service, integrare de sistem.

 

Oportunităţi de afirmare:

Oferta socială a specializării „Electromecanică devine din ce în ce mai bogată datorită firmelor de prestigiu din zonă care oferă locuri de muncă pentru absolvenții acestei specializări. Perspectivele favorabile ale specializării sunt întărite de evoluția economică favorabilă a Sibiului.

Apariția multitudini de agenți economici și automotive în zona Sibiului oferă numeroase oportunități de dezvoltare profesională pentru absolvenții acestui program de studiu. De aceea programul beneficiază de susținerea materială și profesională a companiilor locale prin dotarea laboratoarelor în care îşi desfăşoară activitatea sutdenţii acestei specializaări.

Absolvenții specializării Electromecanică pot urma cursurile la toate programele de masterat oferite de Facultatea de Inginerie.

Discipline studiate:

Anul I
1.1 Analiză matematică
1.2 Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
1.3 Fizică
1.4 Informatică aplicată
1.5 Chimie
1.6 Introducere în ingineria electrică
1.7 Limba engleză 1 (opt.)
1.8 Limba germană 1 (opt.)
1.9 Educaţie fizică şi sport
2.1 Matematici speciale
2.2 Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
2.3 Grafică asistată de calculator
2.4 Teoria circuitelor electrice
2.5 Mecanică
2.6 Tehnici de comunicare
2.7 Limba engleză 2 (opt.)
2.8 Limba germană 2 (opt.)
2.9 Educaţie fizică şi sport
Anul II
3.1 Materiale electrotehnice
3.2 Teoria câmpului electromagnetic
3.3 Electronică
3.4 Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
3.5 Rezistenţa materialelor
3.6 Măsurări electrice şi electronice
3.7 Limba engleză 3 (opt.)
3.8 Limba germană 3 (opt.)
3.9 Educaţie fizică şi sport
4.1 Inginerie software pentru conducerea proceselor industriale
4.2 Maşini electrice I
4.3 Sisteme digitale
4.4 Mecanisme şi organe de maşini
4.5 Senzori şi traductoare
4.6 Traductoare, interfețe și achiziții de date
4.7 Limba engleză 4 (opt.)
4.8 Limba germană 4 (opt.)
4.9 Educaţie fizică şi sport
4.10 Practică de domeniu
Anul III
5.1 Maşini electrice II
5.2 Acţionări electrice I
5.3 Sisteme cu microprocesoare
5.4 Metode numerice
5.5 Echipamente electrice I
5.6 Teoria sistemelor si reglaj automat
5.7 Electronică de putere
6.1 Echipamente electrice II
6.2 Microcontrolere și automate programabile automata
6.3 Acţionări electrice  II
6.4 Automatizări industriale
6.5 Instrumentație industrială
6.6 Bazele proiectării asistate (opt.)
6.7 Proiectarea asistată de calculator a sistemelor electromecanice (opt.)
6.8 Practică de specialitate
Anul IV
7.1 Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice
7.2 Maşini electrice speciale
7.3 Tehnologii electrice
7.4 Arhitecturi de calculatoare si sisteme de operare
7.5 Surse regenerabile (opt.)
7.6 Energii regenerabile (opt.)
7.7 Tracţiune electrică (opt.)
7.8 Echipamente electrice și electronice pentru autovehicule (opt.)
7.9 Acţionări hidraulice şi pneumatice
8.1 Tehnologia fabricației echipamentelor electromecanice
8.2 Fiabilitate si diagnoza (opt.)
8.3 Comunicare (opt.)
8.4 Marketing (opt.)
8.5 Management (opt.)
8.6 Calitate si fiabilitate
8.7 Elaborarea Proiectul de diplomă
8.8 Practică pentru Proiectul de diplomă
 

Planurile de învăţământ complete penrtu specializarea ELECTROMECANICĂ