Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Specializarea: Ingineria Sistemelor Multimedia

Admitere ULBS

Informații despre programul de licență:

Înființat în anul: 2008
Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă la zi
Modalitate de admitere: Admiterea se realizează prin examen scris, de tip grilă, la proba Matematică
Durata Studiilor: 4 ani
Titlul absolventului: inginer
Limbă predare: Română

Misiune:

Misiunea programului de studiu Ingineria Sistemelor Multimedia din cadrul Departamentului de Calculatoare şi Inginerie Electrică se rezumă la formarea de specialiști într-un domeniu industrial de top, bazată pe o curricula academica modernă, în concordanță cu curriculele de la specializări asemănătoare din tară și străinătate adaptată nevoilor de pe piața muncii. În cadrul acestui program de studiu accentul este pus pe dobândirea de competenţe profesionale în domeniul Ingineria Sistemelor.

Obiective:

 • Dobândirea cunoștințelor fundamentale din domeniul de studiu, care să asigure înțelegerea, aplicarea şi crearea de noi cunoștințe în activitatea inginereasca din domeniu;
 • Dobândirea cunoștințelor inginerești de bază în specialitatea tehnologia informației, care să permită utilizarea metodelor moderne de analiză/sinteză ale informaticii, exploatarea/gestionarea corespunzătoare a sistemelor electronice de prelucrare şi de transmitere a informației
 • Familiarizarea absolvenților cu cele mai noi realizări hardware/software existente în practica:
 • Analiza/proiectarea sistemelor de calcul pe partea de hardware;
 • Utilizarea mediilor şi tehnologiilor de programare sau proiectare software;
 • Proiectarea şi exploatarea bazelor de date;
 • Implementarea şi utilizarea rețelelor de calculatoare, a tehnicilor de comunicație și securitatea acestora;
 • Elaborarea și administrarea de aplicații online;
 • Dobândirea de cunoștințe referitoare la managementul financiar al proiectelor din domeniul tehnologiei informației;
 • Dobândirea de competente de comunicare eficientă şi lucrul în echipă, inclusiv prin utilizarea unei limbi străine (lb. engleză sau lb. germană), pe subiecte proprii domeniului tehnologia informației;
 • Crearea condițiilor adecvate pentru cooperarea cu alte universități sau instituții, respectiv unități economice de profil din tara şi străinătate, în vederea promovării şi valorificării rezultatelor activităților de cercetare-inovare;
 • Asigurarea pregătirii necesare pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II (master).

 

Competențe:

 • Operarea cu fundamente științifice, inginerești și ale informaticii.
 • Proiectarea componentelor hardware, software și de comunicații
 • Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei calculatoarelor.
 • Îmbunătățirea performantelor sistemelor hardware, software si de comunicați
 • Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor hardware, software și de comunicații
 • Proiectarea sistemelor inteligente

 

Oportunităţi de afirmare:

Oferta socială a specializării „Tehnologia Informaţiei” devine din ce în ce mai bogată datorită firmelor de prestigiu din zonă care oferă locuri de muncă pentru absolvenții acestei specializări. Perspectivele favorabile ale specializării sunt întărite de evoluția economică favorabilă a Sibiului, în special pentru domeniul IT.

Apariția multitudini de agenți economici pe domeniul IT și automotive în zona Sibiului oferă numeroase oportunități de dezvoltare profesională pentru absolvenții acestui program de studiu. De aceea programul beneficiază de susținerea materială și profesională a companiilor locale prin dotarea laboratoarelor în care îşi desfăşoară activitatea sutdenţii acestei specializaări.

Absolvenții specializării Ingineria Sistemelor Multimedia pot urma cursurile la toate programele de masterat oferite de Facultatea de Inginerie.

Discipline studiate:

Anul I
1.1 Limbaje de programare
1.2 Analiză matematică
1.3 Informatică aplicată
1.4 Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
1.5 Fizică
1.6 Bazele programării calculatoarelor
1.7 Limba engleză 1 (opt.)
1.8 Limba germană 1 (opt.)
1.9 Educaţie fizică şi sport
2.1 Structuri de date şi algoritmi
2.2 Matematici speciale
2.3 Electrotehnică
2.4 Metode numerice
2.5 Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice
2.6 Tehnici de comunicare profesională
2.7 Limba engleză 2 (opt.)
2.8 Limba germană 2 (opt.)
2.9 Educaţie fizică şi sport
Anul II
3.1 Proiectarea algoritmilor
3.2 Programare orientată pe obiecte
3.3 Circuite electronice liniare
3.4 Programare in limbaj de asamblare
3.5 Teoria sistemelor
3.6 Teoria probabilităților și statistică matematică
3.7 Limba engleză 3 (opt.)
3.8 Limba germană 3 (opt.)
3.9 Educaţie fizică şi sport
4.1 PIngineria sistemelor de programe I
4.2 Interfeţe şi protocoale de comunicaţii
4.3 Grafică asistată de calculator
4.4 Tehnologii WEB
4.5 Electronica digitală
4.6 Măsurări şi traductoare
4.7 Limba engleză 4 (opt.)
4.8 Limba germană 4 (opt.)
4.9 Educaţie fizică şi sport
4.10 Practică de domeniu
Anul III
5.1 Arhitectura calculatoarelor
5.2 Reţele de calculatoare
5.3 Realitate virtuală (opt.)
5.4 Prelucrări grafice avansate(opt.)
5.5 Baze de date
5.6 Ingineria sistemelor de program II
5.7 LTehnologii WEB II
6.1 Programarea aplicaţiilor multimedia
6.2 SArhitectura calculatoarelor II
6.3 Sisteme de operare
6.4 Inteligenţă artificială şi psihologie cognitivă
6.5 Editare şi producţie audio-video
6.6 Logică computaţională
6.7 Economia firmei (opt)
6.8 Marketing industrial (opt)
6.9 Practică de specialitate
Anul IV
7.1 Codificare informaţiei multimedia
7.2 Procesarea imaginilor
7.3 Sisteme dinamice cu evenimente discrete
7.4 Aplicaţii multimedia pentru dispozitive mobile (opt.)
7.5 Dezvoltarea sistemelor informatice (opt.)
7.6 Programarea jocurilor
7.7 Procesarea numerică a semnalelor
7.8 Data mining (opt.)
7.9 Orientare pe agent (opt.)
8.1 Modelare, identificare şi simulare
8.2 Interacţiunea om-calculator(opt.)
8.3 Modelarea aplicaţiilor software (opt.)
8.5 Automate şi microprograme
8.6 Elaborarea Proiectul de diplomă
8.7  Practică pentru Proiectul de Diplomă
 

Planurile de învăţământ complete penrtu specializarea INGINERIA SISTEMELOR MULTIMEDIA