Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Master: Aplicații avansate în inginerie electrică

Admitere ULBS

Informații despre programul de master:

Înființat în anul: 2010
Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă la zi
Modalitate de admitere: Admiterea se realizează prin examen oral
Durata Studiilor: 2 ani
Titlul absolventului: Master in APLICAȚII AVANSATE ÎN INGINERIE ELECTRICĂ
Limbă predare: Romana

 

Misiune:

Programul de masterat „Aplicații Avansate în Ingineria Electrică” din domeniul de studii universitare de masterat „Inginerie electrică”, face parte din categoria programelor de master profesional fiind orientat preponderent spre formarea și aprofundarea competențelor profesionale (inginerești). Programul de master se bazează pe cunoștințe teoretice și practice și – corespunzător – pe competențe profesionale asimilate, respectiv formate în ciclul de licență.
Misiunea fundamentală a programului de studii de master „Aplicații Avansate în Ingineria Electrică” constă în pregătirea unor specialişti de elită în domeniul ştiinţei şi ingineriei electrice, necesari în activităţile de cercetare-dezvoltare, desfăşurate atât la nivel academic cât şi industrial. Absolvenţii acestei specializări pot constitui parte din candidaţii la studiile doctorale în domeniul Inginerie electrica din cadrul universităţii noastre si nu numai.

Obiective:

 • Însușirea de cunoștințe aprofundate și de sinteză în domeniu și în specialitate precum și extinderea cunoștințelor acumulate prin programe de studii de nivel licență în domeniul Ingineriei electrice
 • Formarea de competențe care să permită absolvenților abordarea problemelor de concepție și de proiectare avansată pentru procese și sisteme embedded complexe, să efectueze studii comparative de soluții tehnice, să aibă noțiuni de optimizare, să efectueze studii de impact tehnic și de impact asupra mediului
 • nsuşirea tehnicilor de operare a aparaturii profesionale și de utilizare a unor softuri specifice sistemelor embedded
 • Stimularea cercetării în domeniul ingineriei electrice la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • Creșterea calității resursei umane în domeniul Ingineriei electrice
 • Creșterea vizibilității internaționale a membrilor departamentului CIE prin realizarea de proiecte de cercetare în colaborare cu universități prestigioase din străinătate

 

Competențe:

 • Cunoașterea aprofundată și aplicarea creativă a conceptelor, cunoştinţelor şi metodelor specifice domeniului ingineriei electrice.
 •  Insusirea si aprofundarea metodelor moderne de simulare (modelare si analiza), proiectare si optimizare asistate de calculator a circuitelor şi sistemelor electrice.
 • Folosirea conceptelor fundamentale din electrotehnică, a metodelor de modelare si simulare a sistemelor electromecanice, a conceptelor de bază ale procesării numerice a semnalelor, a tehnicilor avansate de măsurare a câmpului electromagnetic, la rezolvarea problemelor teoretice și practice din domeniul ingineriei electrice.
 •  Operarea cu concepte şi tehnici avansate din ştiinţa şi ingineria calculatoarelor. Înţelegerea şi proiectarea sistemelor încorporate pe bază de microcontroller.
 • Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru dezvoltarea capacității de a utiliza programe software de vârf în domeniu și de a concepe altele noi, pentru soluționarea provocărilor profesionale.
 • Elaborarea unor proiecte de cercetare care să scoată în evidență capacitatea de sinteză, de rezolvare a unor probleme de bază și de analiză a rezultatelor obținute.

 

Oportunităţi de afirmare:

Oferta socială a specializării „Aplicații avansate în inginerie electrică” devine din ce în ce mai bogată datorită firmelor de prestigiu din zonă care oferă locuri de muncă pentru absolvenții acestei specializări. Perspectivele favorabile ale specializării sunt întărite de evoluția economică favorabilă a Sibiului.

Apariția multitudini de agenți economici pe domeniul IT și automotive în zona Sibiului oferă numeroase oportunități de dezvoltare profesională pentru absolvenții acestui program de studiu. De aceea programul beneficiază de susținerea materială și profesională a companiilor locale prin dotarea laboratoarelor în care îşi desfăşoară activitatea sutdenţii acestei specializaări.

Absolvenții specializăriiAplicații avansate în inginerie electrică pot urma cursurile la toate programele de doctorat oferite de Facultatea de Inginerie.

Discipline studiate:

Anul I
1.1 Calitatea energiei electrice
1.2 Proiectarea asistată a circuitelor
1.3 Procesarea numerică a semnalelor
1.4 Managementul proiectelor complexe
1.5 Etică şi integritate academică
1.6 Practica profesională
2.1 Aplicaţii cu sisteme dedicate
2.2 Tehnici avansate pentru masurarea campului electromagnetic
2.3 Interferente si perturbatii
2.4 Modelarea si simularea sistemelor electromecanice (opt.)
2.5 Teoria sistemelor adaptive (opt.)
2.6 Practica profesională
Anul II
3.1 Aplicaţii CAD in inginerie electrică
3.2 Comanda performantă a maşinii  electrice de curent alternativ 
3.3 Eficienţa energetică a proceselor electro-tehnologice
3.4 Senzori inteligenti si sisteme distribuite de masura 
3.5 Practica de cercetare
4.1 Practica de cercetare
4.2 Practică elaborare disertaţie
4.3 Elaborare disertatie
 

 

Planul de învăţământ complet pentru specializarea Aplicații avansate în inginerie electrică