Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Master: Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale

Admitere ULBS

Informații despre programul de master:

Înființat în anul: 2009
Forma de învățământ: învățământ cu frecvenţă la zi
Modalitate de admitere: Admiterea se realizează prin examen oral
Durata Studiilor: 2 ani
Titlul absolventului: master
Limbă predare: română

 

Misiune:

Misiunea specializării este dubla. In primul rând pregătirea complementara în știința și ingineria calculatoarelor a unor specialiști din domenii diferite pentru a permite dezvoltarea interesului și a aptitudinilor de utilizare eficienta a TIC in toate activitățile economice. În al doilea rând, pregătirea unor specialiști de elită în domeniul științei și ingineriei calculatoarelor necesari în activitățile de cercetare-dezvoltare cu caracter interdisciplinar desfășurate atât la nivel academic cât și industrial.

Obiective:

 • Însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor acumulate pe linia disciplinelor fundamentale din planul de învăţământ (matematici, fizică, programarea calculatoarelor şi limbaje de programare, informatică aplicată, etc) în scopul înţelegerii principiilor, fenomenelor, legilor, proceselor, tehnicilor de programare care stau la baza cunoştinţelor din domeniul calculatoarelor şi tehnologiei informaţiei.
 • Educarea în spiritul formării unui mod de gândire ingineresc, creativ, bazat pe capacitatea de analiză şi sinteză a activităţilor ce necesită intervenţia unui inginer absolvent al programului de studii calculatoare.
 • Abilitatea de a utiliza calculatorul ca instrument de modelare, simulare, implementare a aplicaţiilor din domeniu, dar şi din alte domenii.
 • Formarea şi dezvoltarea competențelor privind identificarea, formularea şi rezolvarea a problemelor specifice hardware şi software din domeniul calculatoarelor şi tehnologiei informaţiei.
 • Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de proiectare, cercetare, implementare şi exploatare eficientă pentru problemele specifice hardware şi software din cadrul domeniului.

 

Competențe:

 • Operarea cu fundamente științifice, inginerești și ale informaticii.
 •  Proiectarea componentelor hardware, software și de comunicații.
 •  Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei calculatoarelor.
 • Îmbunătățirea performanțelor sistemelor hardware, software și de comunicații.
 • Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor hardware, software și de comunicații.
 • Proiectarea sistemelor inteligente. 

Oportunităţi de afirmare:

 

. Perspectivele favorabile ale specializării sunt întărite de boom-ul economic din Romania, si in special din Sibiu (Siemens , Continental cu R&D, SME pe IT cu capital străin), care au condus la o criză acută de personal calificat in domeniul TIC, conducând la necesitate reconversiei profesionale a specialiștilor din alte domenii de activitate economica. De asemenea, direcțiile de cercetare naționale si EU sunt marcate de un profund caracter interdisciplinar  implicând formarea unor cercetători in domeniul ITC cu profil multidisciplinar.

 

Discipline studiate:

Anul I
1.1 Structuri de date şi algoritmi
1.2 Proiectarea cu circuite logice în aplicaţii industriale
1.3 Aplicaţii ale tehnologiei informaţiei
1.4 Bazele logice ale automatelor
1.5 Etică şi integritate academică
1.6 Practica profesională
2.1 Baze de date cu aplicaţii în industrie
2.2 Proiectare orientată obiect
2.3 Tehnici avansate de reglare a proceselor industriale
2.4 Reţele de calculatoare şi protocoale de comunicaţii (opt.)
2.5 Internet şi intranet (opt.)
2.6 Practica profesională
Anul II
3.1 Microarhitecturi
3.2 Sisteme de operare în timp real
3.3 Programarea aplicatiilor grafice
3.4 Interfeţe şi periferice în automotive
3.5 Practica de cercetare
4.1 Aplicaţii ale inteligenţei artificiale
4.2 Ingineria programării în timp real
4.3 WEB design
4.4 Microcontrolere în automotive
4.5 Practică elaborare disertaţie
4.6 Elaborare disertatie
 

 

Planul de învăţământ complet pentru specializarea Ingineria Calculatoarelor în Aplicaţii Industriale