Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Master: Embedded Systems

Admitere ULBS

Informații despre programul de master:

Înființat în anul: 2009
Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență la zi
Modalitate de admitere: Admiterea se realizează prin examen oral
Durata studiilor: 2 ani
Titlul absolventului: Master în Embedded Systems
Limbă predare: Engleză

 

Misiune:

Programul de masterat „Embedded Systems” din domeniul de studii universitare de masterat „Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei”, face parte din categoria programelor de master profesional fiind orientat preponderent spre formarea și aprofundarea competențelor profesionale (inginerești). Programul de master se bazează pe cunoștințe teoretice și practice și – corespunzător – pe competențe profesionale asimilate, respectiv formate în ciclul de licență. Misiunea fundamentală a programului de studii de master „Embedded Systems” constă în pregătirea unor specialişti de elită în domeniul ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor, necesari în activităţile de cercetare-dezvoltare, desfăşurate atât la nivel academic cât şi industrial. Absolvenţii acestei specializări vor constitui o bună parte din candidaţii la studiile doctorale în domeniul IT din cadrul universităţii noastre si nu numai. În plus, specializarea va permite familiarizarea studenţilor cu noile tendinţe din domeniul IT&C care accentuează trecerea progresivă de la maşina de calcul la procesarea contextuală a informaţiei (IA distribuită, agenți software inteligenţi, paralelism, embedded systems, calculatoare ubicue, sisteme adaptive, grid computing, cloud, big data etc.), tendinţe ce se regăsesc din ce în ce mai pregnant în conceptele, metodele şi instrumentele de inginerie hardware-software actuale.

Obiective:

 • Însușirea de cunoștințe aprofundate și de sinteză în domeniu și în specialitate precum și extinderea cunoștințelor acumulate prin programe de studii de nivel licență în domeniul Calculatoarelor și Tehnologiei Informației;
 • Formarea de competențe care să permită absolvenților abordarea problemelor de concepție și de proiectare avansată pentru procese și sisteme embedded complexe, să efectueze studii comparative de soluții tehnice, să aibă noțiuni de optimizare, să efectueze studii de impact tehnic și de impact asupra mediului;
 • Însuşirea tehnicilor de operare a aparaturii profesionale și de utilizare a unor softuri specifice sistemelor embedded;
 • Stimularea cercetării în domeniul ingineriei calculatoarelor la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și al sistemelor embedded;
 • Creșterea calității resursei umane în domeniul Calculatoarelor și Tehnologiei Informației și Embbeded Systems;
 • Creșterea vizibilității internaționale a membrilor departamentului CIE prin realizarea de proiecte de cercetare în colaborare cu universități prestigioase din străinătate;
 • Atragerea de studenți străini;
 • Sprijinirea și extinderea colaborării dintre universitate și companiile de profil din industrie. 

Competențe:

 •  Dezvoltarea unor arhitecturi avansate, novatoare, de procesare a informaţiei precum şi a metodologiilor aferente de cercetare ştiinţifică.
 • Dezvoltarea de aplicaţii specifice sistemelor dedicate.
 • Moduri de rezolvare specifice diferitelor domenii în care se utilizează sistemele dedicate.
 • CMetode de prelucrare a semnalelor analogice şi digitale. Interfaţarea microsistemelor cu procesele industriale în aplicaţii specifice sistemelor dedicate.
 •  Metode avansate de inteligenţă artificială în sisteme încorporate. Sisteme automatizate, arhitecturi centralizate vs. descentralizate, sisteme orientate pe agent. Metode avansate de control descentralizat (alocarea resurselor, teoria alegerii sociale, inteligență colectivă).
 • Metode de analiză algoritmică pentru aplicații specifice sistemelor încorporate. Dezvoltarea unor metode de optimizare. Managementul sistemelor încorporate complexe.

 Oportunităţi de afirmare:

 

Perspectivele favorabile ale specializării sunt întărite de boom-ul economic din Romania și în special din Sibiu (Continental SA Sibiu, Siemens Simea Sibiu, CISCO Networking Academy Program, Marquardt Schaltsysteme SCS, iQuest, Bearing Point, Visma, IndSoftware, ITPerspectives, ProIT, Wenglor, etc.), conducând în prezent la o criză acută de personal calificat. Programul de studii Embedded Systems conferă dreptul înscrierii la studii de doctorat. Ocupații posibile (conform COR): proiectant inginer de sisteme si calculatoare (cod COR 215214), inginer de cercetare in calculatoare (cod COR 215236), asistent de cercetare în calculatoare (cod COR 215237). Specializarea va contribui la dezvoltarea interesului şi a aptitudinilor de cercetare şi inovare ale tinerilor din regiunea Centru a României prin:
- crearea unui pol de excelenţă în domeniul sistemelor embedded avansate;
- educaţia în domeniul ştiinţei si ingineriei calculatoarelor şi formarea iniţială a cercetătorilor (cu accent pe numărul şi calitatea doctoranzilor);
- motivarea şi susţinerea celor mai performanţi tineri pentru o carieră în cercetare, atât în domeniul public, cât şi în cadrul departamentelor de CDI ale firmelor;
- obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de articole în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere (Clarivate Analytics – anterior ISI Thomson Reuters Web of Knowledge, dar și în bazele de date internaționale CiteSeer, DBLP, SpringerLink, Scopus, Engineering Village etc.);
- participarea activă în cadrul unor granturi internaţionale de cercetare, cu predilecţie în cele europene din domeniile Computing Systems şi Embedded Systems;
- creşterea numărului de tineri cercetători din cadrul Departamentului de Calculatoare și Inginerie Electrică;
- angrenarea în cadrul unor programe de cercetare instituţionalizată cu universităţi de renume din ţară şi din străinătate.

 

Discipline studiate:

Anul I
1.1 Procesare dedicată /
Embedded Computing
1.2 Ingineria programării /
Software Engineering
1.3 Teoria sistemelor adaptive /
Adaptive Systems Theory
1.4 Etică şi integritate academică /
Ethics and Academic Integrity
1.5 Practica profesională /
Professional Internship
2.1 Învăţare automată /
Machine Learning
2.2 Sisteme avansate de comunicaţii /
Advanced Computer Communications
2.3 Complexitatea algoritmilor /
Algorithm Complexity
2.4 Arhitectura sistemelor dedicate /
Embedded Systems Architecture (opt.)
2.5 Neuroprocesare /
Neuroprocessing (opt.)
2.6 Practica profesională /
Professional Internship
Anul II
3.1 Proiectarea sistemelor dedicate / Embedded Systems Design
3.2 Procesarea avansată a semnalelor / Advanced DSP Methods
3.3 Sisteme informatice industriale /
Plant Control
3.4 Internetul lucrurilor /
Internet of Things 
3.5 Practica de cercetare /
Research Activities
4.1 Practica de cercetare /
Research Activities
4.2 Practică elaborare disertaţie /
Practical Activities for Preparing the Disertation Thesis
4.3 Elaborare disertatie /
Preparing the Disertation Thesis
 

 

Planul de învăţământ complet pentru specializarea Embedded Systems