Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
ro
 
     
 

Master: Advanced Computing Systems

Admitere ULBS

Informații despre programul de master:

Înființat în anul: 2009-2010 (acreditat în 28.02.2008 și O.M. 4666 / 08. 2009)
Tipul programului (licență/ master): Master (de cercetare)
Forma de învățământ (IF/ID/FR) IF - învățământ cu frecvenţă la zi
Modalitate de admitere Admiterea se realizează prin examen oral
Durata studiilor 2 ani
Titlul absolventului: Master Degree
Limba de predare Engleză

 

Misiune:

Misiunea programului de master “Advanced Computing Systems” se încadrează în profilul şi specializarea Facultăţii de Inginerie, fiind aceea de:

 1. a forma specialişti cu competenţe profesionale de cercetare-dezvoltare în domeniul sistemelor avansate de calcul (care să asigure aprofundarea inter şi trans-disciplinară în domeniu), şi respectiv de
 2. a dezvolta capacităţile de iniţiere în cercetare ştiinţifică ale studenţilor în direcţiile mai sus menţionate. Absolvenţii acestui program de master vor fi capabili în acest fel să facă faţă cerinţelor pieţei muncii în companii naţionale şi internaţionale focalizate pe cercetare-dezvoltare, universitati si institute de cercetare etc., studiile masterale asigurându-le continuarea, la un nivel stiintific superior, a studiilor formative în domeniul calculatoarelor si tehnologiei informatiei, pe de o parte, precum şi iniţierea în cercetare ştiinţifică și continuarea cu studii de doctorat, pe de altă parte. Grilele de competențe profesionale și transversale, ocupațiile posibile conform COR (G1) respectiv corelarea acestora cu creditele aferente disciplinelor din planul de învățământ (G2) create sunt înscrise în Registrul Național al Calificărilor din România (RNCIS).

Programul răspunde la necesitatea îndeplinirii misiunii didactice a Facultăţii de Inginerie, reprezentând ciclul II de studii universitare, dar şi misiunii de iniţiere în cercetarea ştiinţifică a sus numitei facultăţi, având în vedere potenţialul semnificativ al programelor de master la îndeplinirea misiunii didactico-aplicative ale departamentului şi facultăţii organizatoare, în acest domeniu.
Misiunea specializării constă în pregătirea unor specialişti de elită în domeniul calculatoarelor si tehnologiei informatiei, necesari în activităţile de cercetare-dezvoltare, desfăşurate atât la nivel academic cât şi industrial. Absolvenţii acestor specializări masterale vor constitui o bună parte din candidaţii la studiile doctorale în domeniul IT din cadrul universităţii noastre si nu numai. În plus, specializarile vor permite familiarizarea studenţilor cu noile tendinţe din domeniul IT&C, care accentuează trecerea progresivă de la maşina de calcul la procesarea contextuală a informaţiei (IA distribuită, agenți software inteligenţi, paralelism, embedded systems, calculatoare ubicue, sisteme adaptive, grid computing, cloud, big data etc.), tendinţe ce se regăsesc din ce în ce mai pregnant în conceptele, metodele şi instrumentele de inginerie hardware-software actuale. De asemenea, specializarile masterale vor contribui la dezvoltarea interesului şi a aptitudinilor de cercetare şi inovare ale tinerilor din regiunea Centru a României prin:

 • crearea unui pol de excelenţă în domeniul sistemelor de calcul avansate;
 • educaţia în domeniul ştiinţei si ingineriei calculatoarelor şi formarea iniţială a cercetătorilor (cu accent pe numărul şi calitatea masteranzilor/doctoranzilor);
 • motivarea şi susţinerea celor mai performanţi tineri pentru o carieră în cercetare, atât în domeniul public, cât şi în cadrul departamentelor de CDI ale firmelor;
 • obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de articole în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere (ISI Thomson Reuters Web of Knowledge, dar si in bazele de date internationale CiteSeer, DBLP, SpringerLink, Scopus, Engineering Village etc.);
 • participarea activă în cadrul unor granturi internaţionale de cercetare, cu predilecţie în cele europene (ex. Horizon 2020, Horizon Europe) din domeniile Computing Systems şi Embedded Systems;
 • creşterea numărului de tineri cercetători din cadrul Departamentului CIE; angrenarea în cadrul unor programe de cercetare instituţionalizată cu universităţi de renume din ţară şi din străinătate.

Perspectivele favorabile ale specializării sunt întărite de tendintele economice pozitive din Romania si, in special, din Sibiu, unde activeaza mai multe companii cu preocupari in activitatea de cercetare-dezvoltare (ex. Continental SA Sibiu, Siemens Simea Sibiu, CISCO Networking Academy Program, Marquardt Schaltsysteme SCS, iQuest, Bearing Point, Visma, IndSoftware, ITPerspectives, Ropardo etc), conducând în prezent la o criză acută de personal calificat.

Obiective:

 • Echiparea absolvenților specializărilor din domeniul CTI cu competenţe profesionale de cercetare-dezvoltare în domeniul sistemelor avansate de calcul;
 • Dezvoltarea capacităţile de iniţiere în cercetare ştiinţifică:
 • Analiza critică a modelelor, ideilor și abordărilor teoretice existente și introducerea de noi concepte, tehnici și aplicații în domeniul Inteligenței Artificiale și a Calculului Evolutiv.
 • Dobândirea de cunoștințe referitoare la managementul financiar al proiectelor din domeniul tehnologiei informației;
 • Dobândirea cunoștințelor din domenii conexe tehnologiei informației, care sunt necesare desfășurării unei activități de înalt profesionalism în practica inginereasca;
 • Dobândirea de competente de comunicare eficientă şi lucrul în echipă, inclusiv prin utilizarea unei limbi străine (lb. engleză sau lb. germană), pe subiecte proprii domeniului CTI;
 • Asigurarea necesarului de specialiști în CTI pentru unitățile economice din zonă şi nu numai, capabili de a se adapta schimbărilor rapide tehnologice care vor avea loc în viitor;
 • Crearea condițiilor adecvate pentru cooperarea cu alte universități sau instituții, respectiv unități economice de profil din tara şi străinătate, în vederea promovării şi valorificării rezultatelor activităților de cercetare-inovare;
 • Asigurarea pregătirii necesare pentru continuarea studiilor superioare în ciclul III (doctorat). 

Competențe:

 • Intelegerea unor arhitecturi novatoare, avansate, de procesare a informatiei precum si a metodologiilor de cercetare aferente. O viziune unificată, holistică, asupra ingineriei calculatoarelor, din punct de vedere hardware-software.
 • Dezvoltarea unor aplicaţii specifice de performanţe ridicate. Proiectarea şi accelerarea aplicaţiilor grafice complexe. Implementarea unor metode avansate de compresie. Dezvoltarea unor metode şi tehnici de înţelegere automată a contextului vizual.
 •  Aplicarea unor metode avansate de inteligenţă artificială în jocurile de strategie. Dezvoltarea unor metode euristice de optimizare. Managementul proiectelor software complexe
 • Procesare paralelă şi distribuită pe scară largă. Managementul Big Data prin arhitecturi, tehnologii şi cercetare. Dezvoltarea aplicaţiilor pe High Performance Computing Systems şi pe sisteme Grid. Securitatea informaţiei în sistemele complexe de calcul.
 • Metode avansate de învăţare în sistemele colaborative de tip multi-agent (swarm intelligence). Maparea optimală a aplicaţiilor concurente pe sisteme distribuite eterogene (nod: CPU+acceleratoare dedicate).
 • Metode de cercetare ştiinţifică de tip holistic utilizate în dezvoltarea unor sisteme avansate de calcul (modelare, simulare, emulare etc.) Deprinderea capacităţii de a realiza cercetare ştiinţifică. Deprinderea capacităţii de a scrie şi publica lucrări ştiinţifice. Cooperare interdisciplinară în contextul orientării spre piaţă şi al promovării inovării şi transferului de tehnologie. 

Oportunităţi de afirmare:

 

 • Dezvoltarea domeniului IT și apariția în zona Sibiului a unui număr mare de agenți economici în domeniul IT și automotive oferă numeroase oportunități de dezvoltare profesională pentru absolvenții acestui program de studiu. De aceea programul beneficiază de susținerea materială și profesională a companiilor locale prin dotarea laboratoarelor în care îşi desfăşoară activitatea sutdenţii acestei specializări.
 • Absolvenții specializării Advanced Computing Systems pot urma cursurile la toate programele de doctorat oferite de Facultatea de Inginerie.
 • Cadrele didactice atrag masteranzii în activităţile de cercetare ale departamentului: disertaţiile sunt valorificate parţial şi prin publicarea unor articole ştiinţifice în jurnale sau la conferințe internaționale, respectiv masteranzii participă la contracte/granturi de cercetare împreună cu membri departamentului.

 

Discipline studiate:

Anul I
1.1 Metode de cercetare în arhitecturile de calcul avansate / Research Methods in Advanced Computing Architectures
1.2 Studii avansate în ingineria programării /
Advances in Software Engineering
1.3 Metode avansate de text mining /
Advanced Methods in Text Mining
1.4 Etică şi integritate academică /
Ethics and Academic Integrity
1.5 Practica profesională /
Professional Internship
2.1 Inteligenţa artificială în teoria jocurilor /
Artificial Intelligence in Computer Games
2.2 Proiectare avansată a aplicaţiilor grafice /
Advanced Computer Graphics
2.3 Metode avansate de compresie /
Advanced Compression Methods
2.4 Neuroprocesare /
Neuroprocessing
2.5 Cloud computing /
Cloud computing
2.6 Practica de cercetare /
Research Activities
Anul II
3.1 Studii avansate de Computer Vision / Advances in Computer Vision
3.2 Inginerie software orientata pe agenti şi servicii  / Agent & Service Oriented Software Engineering
3.3 Calcul evoluţionist /
Evolutionary Computing
3.4 Sisteme multiagent /
Multiagent Systems
3.5 Practica de cercetare /
Research Activities
4.1 Practica de cercetare /
Research Activities
4.2 Practică elaborare disertaţie /
Practical Activities for Preparing the Disertation Thesis
4.3 Elaborare disertatie /
Preparing the Disertation Thesis
 

 

Planul de învăţământ complet pentru specializarea Advanced Computing Systems